Esta web usa cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continuas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información aquí
Aceptar
viversBarri desde 1929

Aviso Legal

El hecho de acceder a este portal implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones:

Titularitat del web

Aquest portal web està registrat a favor de Vivers Barri S.L., inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31564, Foli 224, Full B 194065, Inscripció 3. Domicili social al carrer Cunit, 51-53 3º1ª, 08850- Gavà (Barcelona), amb CIF núm. B-61915336, telèfon (+34) 93 662 21 99, a/e: info@viversbarri.com

Contingut del web i enllaços

Vivers Barri S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de aquesta pàgina web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que Vivers Barri S.L. tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

Política de privacitat de dades

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

Vivers Barri S.L., titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2. Cookies

Nuestra página web utiliza dispositivos de implantación de cookies propias y de terceros. Las cookies son pequeños ficheros de datos guardados en su ordenador. Nuestras cookies no pueden dañar su equipo y son necesarias para el buen funcionamiento de nuestra web.

El tipo de cookies que utilizamos son:

Cookies técnicas: necesarias para mostrar correctamente la página web, identificar y gestionar la sesión de su navegador.

Cookies analíticas: nos permiten obtener datos estadísticos y anónimos sobre las preferencias de nuestros usuarios, como saber que páginas les interesa más, cuanto tiempo permanecen en la web, cuando se produce la visita… y en base a este análisis podemos introducir mejoras en nuestra web.

El registro de cookies siempre está sujeto a la aceptación de las cookies desde su navegador y esta aceptación puede ser revocada en cualquier momento accediendo a las opciones de configuración del mismo. A continuación le mostramos las instrucciones especificas de los navegadores más habituales:

Además muchos navegadores permiten activar un «modo privado» mediante el cual puede visitar nuestra web sin que las cookies queden almacenadas después de su visita, aunque la navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

3. Protecció de dades personals incloses en els formularis

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de demandes del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, del qual Vivers Barri S.L. n’és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats de Vivers Barri S.L. en relació amb les seves competències i/o serveis sol·licitats.

4. Cessió de dades de caràcter personal

Vivers Barri S.L. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

6. Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a Vivers Barri S.L. , a l’adreça electrònica info@viversbarri.com o a l’adreça postal Carretera B-210 Km. 2’5, 08850- Gavà (Barcelona).

Iconos

Los iconos de esta web son de flaticon.

Propietat Intel·lectual

Vivers Barri S.L. es reserva tots els drets de propietat intel·lectual e industrial sobre els continguts del portal i queden prohibits la explotació, modificació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial sense la nostra autorització prèvia, expressa i per escrit.

Actualització i modificació de la pàgina web

Vivers Barri S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Aspectes tècnics

Vivers Barri S.L. no es responsabilitzarà de les dificultats d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores o qualsevol altra dificultat en la connexió originada pels serveis d’accés a Internet.
Des de Vivers Barri S.L. no es garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.
També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la llei espanyola.
Per a tota controvèrsia que pogués derivar el present avís legal, serà d’ aplicació la legislació espanyola, sent els òrgans competents per a la resolució de qualsevol disputa els Jutjats i Tribunals de Gavà (Barcelona).

Responsabilitat de la persona usuària

La persona usuària es compromet a:

  • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts d’aquesta pàgina web.
  • Acceptar les normes i condicions establertes en aquest document.
  • Informar de qualsevol circumstancia que pugui afectar el bon funcionament de la pàgina web.
  • Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat dirigida a interferir, alterar o desconnectar el sistema de servidors, dispositius de protecció o seguretat.
  • Respondre, personalment o mitjançant les persones a qui ha atorgat poders o representació, si és el cas, de danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar per incompliment de els obligacions detallades abans.

Vivers Barri S.L. podrà excloure, mitjançant el corresponent expedient, a la persona usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús i adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment o de manera immediata.

Cerrar

Política de Cookies

Nuestra página web utiliza dispositivos de implantación de cookies propias y de terceros. Las cookies son pequeños ficheros de datos guardados en su ordenador. Nuestras cookies no pueden dañar su equipo y son necesarias para el buen funcionamiento de nuestra web.

El tipo de cookies que utilizamos son:

Cookies técnicas: necesarias para mostrar correctamente la página web, identificar y gestionar la sesión de su navegador.

Cookies analíticas: nos permiten obtener datos estadísticos y anónimos sobre las preferencias de nuestros usuarios, como saber que páginas les interesa más, cuanto tiempo permanecen en la web, cuando se produce la visita… y en base a este análisis podemos introducir mejoras en nuestra web.

El registro de cookies siempre está sujeto a la aceptación de las cookies desde su navegador y esta aceptación puede ser revocada en cualquier momento accediendo a las opciones de configuración del mismo. A continuación le mostramos las instrucciones especificas de los navegadores más habituales:

Además muchos navegadores permiten activar un «modo privado» mediante el cual puede visitar nuestra web sin que las cookies queden almacenadas después de su visita, aunque la navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

Cerrar
Cerrar

Condiciones generales de Venta

1.- GENERAL

Mediante la realización de una compra o pedido, independientemente de la forma que ésta se realice, el comprador reconoce y expresamente acepta las condiciones generales de venta que establece VIVERS BARRI S.L., que serán las que regirán durante la vigencia de las relaciones comerciales entre comprador y vendedor sin necesidad de más referencia. VIVERS BARRI S.L. es la parte vendedora de este contrato.

2.- PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

2.1 Els preus són nets i en euros, entenent-se el preu sobre camió en origen.
2.2 Els preus que figuren en la tarifa són orientatius i fluctuen segons el mercat i seran els vigents en el moment de l’acceptació de pressupost. Aquests preus no inclouen IVA.
2.3 Totes les factures seran pagades al venciment estipulat a l’acceptació de pressupost.
2.4 En el suposat de no fer efectives les factures al seu venciment meritaran interessos a raó del MIBOR o la referència que el substitueixi més 5 punts.
2.5 El preus ofertats en el pressupost tenen una validesa de 30 dies o fins a final d’existències.

3.- FORMES DE PAGAMENT

La forma de pagament serà la habitual en els clients classificats. En el cas de nous clients, les operacions es realitzaran al comptat a la espera de la seva classificació. Un cop classificat, es revisaran les condicions.

4.- RECLAMACIONS I GARANTIES

4.1 Les devolucions seran ateses durant les 48 hores següents a la recepció de la mercaderia.
4.2 El venedor garanteix el bon estat de la planta fins el moment que aquesta és carregada sobre camió en origen.
4.3 El venedor no es fa càrrec dels danys de la mercaderia durant el viatge, ni sobre els retards en el transport.
4.4 El venedor no es responsabilitza del resultat de la plantació o forçat de cap de les plantes subministrades.
4.5 Les condicions adverses i alienes al nostre control (climatologia, natura del terreny, manteniment posterior) poden perjudicar el normal desenvolupament de la planta. En aquest cas el venedor no es fa càrrec de fer bonificació o substitució alguna.
4.6 En el cas de què el client realitzi modificacions a una comanda un cop formalitzada aquesta, el venedor es reserva el dret de modificar el/s termini/s de lliurament i/o els honoraris en funció dels canvis, o a rebutjar-los.
4.7 Qualsevol modificació que es produeixi en les condicions acordades per una comanda un cop formalitzada aquesta, tindran efecte únicament després de l’acceptació i confirmació de la mateixa per escrit de VIVERS BARRI, SL.

5.- TERMINIS DE LLIURAMENT

5.1 Els terminis de lliurament seran orientatius dins de les dates especificades en la comanda, però el venedor no es considerarà responsable dels endarreriments deguts a causes de força major o causes alienes a la voluntat del venedor.
5.2 El retard en el termini de lliurament no constituirà anul•lació de la comanda/reserva ni cap tipus d’ indemnització.
5.3 Si l’anul•lació de la comanda arriba abans de la sortida de la mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas que l’anul•lació esdevingui després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.

6.- EMBALATGE I TRANSPORT

6.1 Les mercaderies viatgen per risc i ventura del comprador des de l’origen de l’esmentada càrrega.
6.2 Les despeses extres d’embalatge o embalatges especials que es requereixin són a càrrec del comprador.
6.3 El venedor és propietari dels carros metàl•lics i els accessoris utilitzats per al transport de les mercaderies i hauran de ser retornats al transportista en el mateix acte de la descàrrega de la mercaderia.
6.4 En el cas que el comprador no faci devolució dels carros, el venedor es reserva el dret d’emetre factura per l’import dels esmentats carros als preus de la tarifa vigent per Container Centralen Iberica SL.

7.- RESERVA LEGAL-RESERVA DE DOMINI

7.1 VIVERS BARRI, SL,és la part venedora pel que la mercaderia objecte d’aquest contracte es propietat de la part venedora fins que la part compradora hagi realitzat el pagament íntegre de les factures corresponents de la mercaderia subministrada.
7.2 Segons aquestes condicions la part compradora es només el posseïdor i responsable de la mercaderia, pel que haurà de tenir cura i realitzar el manteniment pertinent mentre no es realitzi el pagament de les factures.
7.3 La part compradora té dret a revendre o utilitzar la mercaderia en el marc de l’explotació normal del seu negoci amb la condició d’informar a l’últim posseïdor de la mercaderia de la clàusula de reserva de domini.

8.- JURISDICCIÓ APLICABLE

8.1 Les parts acorden expressament que aquest contracte sigui interpretat en tots els seus termes i condicions conforme la legislació espanyola aplicable.
8.2 Totes les qüestions o divergències derivades del compliment del present contracte es sotmetran al coneixement del Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del venedor.

9.-POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ

Vivers Barri S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions de venda.